สุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เล่อซาน – ล่องเรือเล่อซาน – ง้อไบ๊ (-/-/D) 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 2-3เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับแล

สุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เล่อซาน – ล่องเรือเล่อซาน – ง้อไบ๊          (-/-/D)  07.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 2-3เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับแล
สุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เล่อซาน – ล่องเรือเล่อซาน – ง้อไบ๊          (-/-/D)  07.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 2-3เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับแล รูปที่ 1
สุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เล่อซาน – ล่องเรือเล่อซาน – ง้อไบ๊ (-/-/D)
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 2-3เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ให้กับทุกท่าน
10.15 น. Qออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การ ทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ... นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ… จากนั้นนำท่านลงเรือชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล จะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำ หมิงเจียง เป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร ... จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ๊(เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมย แปลว่า คิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ãพักที่ CENTURY SUNSHINE HOTEL MT. EMEI(«««««)หรือเทียบเท่า

ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเยี้ยน (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตูเจียงเยี้ยน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)อยู่ในมนฑณเสฉวน เมืองขนาดกลางๆ กำลังน่าเที่ยวและน่าค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ \"น้ำ\" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น \"แดนสวรรค์\" ของชาวเมืองแทน เพราะมีเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน อาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรมนานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่ เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ãพักที่ BALAN INTERNATIONAL HOTEL(«««««)หรือเทียบเท่า

อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ \"ต๋า_sensor_่ปิงชวน\"– เม่าเสี้ยน (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย หรือธารน้ำแข็ง “ต๋า_sensor_่ปิงชวน”(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ถือว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่า ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,860 เมตรเป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นจุดสูงสุดเพื่อควางงดงามของภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก ... จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก ทะเลสาบนามู และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ทะเลสาบต้า_sensor_๋” เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทำให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลง หรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยก ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ส่วนในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีนยังมีหมู่บ้านทิเบต ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่บริเวณนี้ ทำให้ที่นี่จะได้สัมผัสทั้งความสวยงามของธรรมชาติและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ... ... จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเม่าเสี้ยน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ãพักที่ FENG HUANG GE HOTEL(««««+)หรือเทียบเท่า

เฉิงตู – สวนดอกไม้สือเซี่ยงหู – ถนนโบราณจินหลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (B/L/D)
เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี่ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน”อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500กว่าปี
เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมฮอลแลนด์แดนมังกร สวนดอกไม้สือเซี่ยงหู สัมผัสความงดงามของดอกไม้ทิวลิปซึ่งหาได้ยากยิ่งในแดนเอเชีย ท่านจะได้ชมดอกไม้หลากหลายชนิดท่านจะหลงใหลไปกับมวลหมู่ผกาจนตกอยู่ในห้วงแห่งความงาม... ต่อไปนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระ_sensor_ลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ãพักที่ CROWNE PLAZA CHENGDU WENJIANG

(5)ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – อาหารสมุนไพร – สนามบินเฉิงตู – สุวรรณภูมิ (B/L/-)
เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
เที่ยง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน
บ่าย ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
15.30 น. Qออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*****************************************************
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
33991 บาท
THAI MODERN TRAVEL
098098890
it@thaimodern.co.th
282/1 อาคารชุด ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 ชั้นที่ 1 โซน E
7 เดือนที่แล้ว (23 มี.ค. 2561, 10:27)
-
50

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ชุดเดรสออกงานสวยๆ

150 บาท สมุทรปราการ
2 วันที่แล้ว ผู้ชม: 0

ชุดโต๊ะเอาอี้

47500 บาท สมุทรปราการ
2 วันที่แล้ว ผู้ชม: 0

เสื้อวอร์ม Mizuno superstar อก 44

250 บาท กรุงเทพฯ
22 ชั่วโมงที่แล้ว ผู้ชม: 0

กล้องฟรุ้งฟริ้ง zr1500

4500 บาท พิษณุโลก
29 นาทีที่แล้ว ผู้ชม: 0

เสื้อยืดมือสองusa เสื้อยืดget down art

250 บาท กรุงเทพฯ
5 ชั่วโมงที่แล้ว ผู้ชม: 0